Vijest - Grad Zadar objavio Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini
Grad Zadar objavio Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini
11.01.2017


Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava programa/projekata javnih
potreba iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi, zdravstvene zaštite,
promicanja vrijednosti Domovinskog rata te potpore sudionicima i stradalnicima
Domovinskog rata i II. svjetskog rata koji će se (su)financirati iz Proračuna Grada
Zadra za 2017. godinu u razdjelu gradske uprave za Socijalnu skrb i zdravstvo.

Prijave programa/projekata podnose se za sljedeća područja, odnosno ciljane
skupine korisnika programa:
 
- Socijalnu i psihosocijalnu zaštitu građana, a osobito skrb za:
djecu i mladež s rizičnim ponašanjem
obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
osobe s invaliditetom
kronično bolesne osobe
osobe starije životne dobi
žrtve i počinitelje obiteljskog nasilja
beskućnike i druge marginalne skupine građana

- Zaštitu zdravlja građana, a osobito:
promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje
prevenciju i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja
kod mladih
prepoznavanje razvojnih poteškoća u prvim godinama života djece te pravovremena
intervencija i pomoć djeci i njihovim roditeljima
prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta

- Skrb za hrvatske  branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata i II. svjetskog 
rata:
očuvanje temeljnih vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
pružanje psihosocijalne pomoći stradalnicima i sudionicima iz Domovinskog rata kao i
članovima njihovih obitelji
zaštita sudionika i stradalnika svjetskog rata i članova njihovih obitelji
pomoć stradalnicima i žrtvama komunističkog režima

- Volonterstvo:
programi koji potiču razne oblike volonterskih  aktivnosti  te doprinose promociji
volonterstva u lokalnoj zajednici.


 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, društveno-humanitarne organizacije te
ustanovei druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje imaju sjedište
na području grada Zadra, registrirane za jedno od navedenih područja društvenih djelatnosti te
koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuda, sukladno Uputama za prijavitelje i Dokumentaciji
za provedbu natječaja.
 
Kriterij za odabir programa/projekta, mogući iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe
bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u Dokumentaciji za provedbu natječaja.

 
Prijave programa/projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD ZADAR, Upravni
odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, Narodni trg 1, 23000 ZADAR, s naznakom „Natječaj za financiranje
programa i projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini – ne otvarati“.
 
Prijave se mogu podnositi i neposredno u pisarnici Grada Zadra na istoj adresi.
 
Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 10. veljače 2017. godine do 12.00 sati, bez
obzira na način dostave.
 
Prijave koje pristignu nakon navedenog roka, prijave koje nisu u skladu s odredbama natječajne
dokumentacije te prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Zadra, www.grad-zadar.hr, u roku
od 15 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o odabiru programa/projekata.

Potrebnu dokumentaciju preuzmite na linku.
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830