Vijest - Objavljen Javni poziv Ureda za udruge
Objavljen Javni poziv Ureda za udruge
26.09.2016


Ured za udruge objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata
organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu.


Na ovaj Poziv mogu se prijaviti: 
- organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u
RH i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,
provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
- organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u
RH, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom  u sklopu jednog od programa
Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.
-  ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove)
koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom
provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o
raspoloživosti financijskih sredstava.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom
komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem
tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj
civilnoga društva na području Republike Hrvatske:
 
IPA – I. komponenta
IPA Prekogranična suradnja
Europska teritorijalna suradnja
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Erasmus +
Sedmi okvirni program (FP7)
Obzor 2020
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
Višekorisnička IPA
Kreativna Europa
Program o pravima, jednakosti i građanstvu
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije,
odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu 
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove
agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.
 
Prijava za sufinanciranje podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta
organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije za 2016. godinu , 
koji se dostavlja u papirnatoj verziji  i elektroničkom obliku (na CD-u).
 
Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2016. godine.

Više informacija potražite na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830