Što je volontiranje?

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim granama koje nisu isključivo vezane uz vlastitu struku, a volontiranje doprinosi samom volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja. Zakon o volonterstvu prepoznaje i definira volontiranje kao „dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“. 
Jedini preduvjet za volontiranje je dobra volja; volontiranje ne poznaje gornju dobnu granicu, status (ne)zaposlenosti, spol, akademski stupanj i sl. Motivacija za volontiranje nalazi se u samim volonterima/kama, a u literaturi se navodi šest glavnih motiva za volontiranje: vrijednosti, razumijevanje ljudi kojima se pomaže, karijera, društvo, poštovanje i zaštita (od negativnih osjećaja krivnje ili osamljenosti).

Volontiranje može biti dugotrajno ili kratkotrajno; DUGOTRAJNO VOLONTIRANJE je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, najmanje dva puta mjesečno u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida, a KRATKOTRAJNO VOLONTIRANJE može biti jednokratno ili povremeno u ograničenom vremenskom periodu. 


Važno je naglasiti da volontirati može svaka osoba starija od 15 godina, a volontiranje osoba mlađih od 15 godina omogućeno je odgojem za volontiranje kroz odgojno-obrazovne institucije. Ako je osoba maloljetna, može volontirati uz pisano odobrenje roditelja/skrbnika. 

Dob, obrazovanje i status razlikuju se od sredine do sredine, ali ono što je zajedničko svim volonterima jesu:
ISKRENOST u želji za pomaganjem,
• OSJETLJIVOST za vrstu i način rada organizacije u kojoj se volontira,
• ODGOVORNOST za zadatak koji se prihvati,
• POŠTOVANJE privatnosti organizacije i njezinih članova,
• STRPLJENJE u odnosu prema drugim članovima, volonterima, zaposlenicima,
• SPOSOBNOST prihvaćanja prilike za pružanjem pomoći,
• SURADNJA i volja u poštovanju individualnih razlika. *


S ciljem zaštite volontera/ki 2007. godine donesen je Zakon o volonterstvu kojim su propisana PRAVA I OBAVEZE VOLONTERA.

 

PRAVA                                                                                                                                               

- Da se smatraju suradnicima, a ne besplatnom pomoći.                                                  
- Da dobiju opis posla.                                                                                                        
- Da imaju sebi prilagođen i koristan zadatak.                                                                    
- Da upoznaju organizaciju - misiju, ljude i programe.                                                        
- Da sudjeluju u aktivnostima.                                                                                             
- Da im se osigura kvalitetna obuka.                                                                                   
- Da imaju odgovarajuće uvjete rada.                                                                              
- Da ih se savjetuje i usmjerava kada je to potrebno.
- Da su saslušani i da sudjeluju u planiranju.
- Da su izloženi raznolikim iskustvima.
- Da im se oda priznanje kroz napredovanja i nagrade.
- Da im se zahvali za njihov angažman.
- Da prime brz odgovor i povratne informacije. 
- Da je volontersko vrijeme mudro iskorišteno.
- Da su im objašnjeni rizici.
- Da im se brzo uzvrate telefonski pozivi. 

OBAVEZE

- Da prihvate samo zadatke koje mogu obaviti.
- Da poštuju ukazano im povjerenje.
- Da poštuju stručne stavove, metode, itd.
- Da se drže pravila ogranizacije.
- Da obave zadatke odgovorno i u dogovorenim rokovima.
- Da izraze vlastite granice. VOLONTERSKA KNJIŽICA - dokument koji služi za evidenciju volonterskih angažmana i edukacija u kojima je volonter/ka sudjelovao/la. Navedene podatke volonteri/ke mogu koristiti prilikom sljedećeg prijavljivanja na volontiranje kao i u životopisu prilikom slanja molbi za posao. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja. 

UGOVOR O VOLONTIRANJU  se sklapa između volontera/ke i organizatora volontiranja. Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, a na zahtjev volontera, organizator volontiranja dužan je izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge.  

POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM KROZ VOLONTIRANJE - dokument kojim se opisuju aktivnosti/zadaci volontera kao i što je volonter/ka naučio/la tijekom volontiranja. Potvrdu o kompetencijama mogu dobiti sve osobe koje su u dugoročnom volonterskom angažmanu, tj. volontiraju redovito i kontinuirano, najmanje dva puta mjesečno u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. 

JESTE LI ZNALI?enlightened


• Volonter u Republici Hrvatskoj može tražiti od organizatora volontiranja pisanu potvrdu o volontiranju. Potvrda o volontiranju mora sadržavati sljedeće informacije: osobne podatke o volonterki ili volonteru, podatke o vremenu volontiranja, o edukaciji, kratak opis volonterskih aktivnosti te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja. Kao pisana potvrda može poslužiti i volonterska knjižica jer u sebi sadržava mogućnost bilježenja svih podataka propisanih Zakonom o volonterstvu.

• Prema Zakonu o volonterstvu, volonterska je knjižica priznata kao jedan od alata za evidentiranje volonterskog doprinosa pojedinaca. Svaki volonter može dobiti volontersku knjižicu od svog organizatora volontiranja ili u regionalnom/lokalnom volonterskom centru.
Na volonterov zahtjev organizator volontiranja dužan je izdati Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje ako je bila riječ o dugotrajnom volontiranju. Potvrda se izdaje:
- u svrhu osobnog razvoja – određivanje osobnih interesa, talenata, povezivanje sa životnim ciljevima,
- radi profesionalnog razvoja – znanje i vještine stečene volontiranjem koje mogu koristiti na tržištu rada i pridonijeti promjeni profesije,
- u svrhu dobivanja dodatka diplomi (dopunske isprave o studiju) – dokument koji opisuje znanja i vještine koje su stekle osobe s visokom stručnom spremom, a koji upotpunjuje informacije sadržane u službenim svjedodžbama i diplomama, čineći ih razumljivijim, osobito poslodavcima i institucijama izvan zemlje u kojoj su izdani,
- u svrhu daljnjeg nastavka obrazovanja – što može biti posebno zanimljivo za srednjoškolce koji tijekom školovanja volontiraju, a planiraju dalje nastaviti obrazovanje,
- u svrhu nastavka volonterskog angažmana – procjena kompetencija pomaže za određivanje područja budućih volonterskih angažmana*. 
   
* (preuzeto iz priručnika ''Generacija za V - priručnik o volontiranju za srednjoškolce'' (2014.))

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830